Privatlivspolitik

Når du benytter Vertica's whistleblowerordning til at foretage indberetning om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold hos os, kan vi behandle personoplysninger om dig. Du har altid mulighed for at foretage en anonym indberetning. Hvis du vælger at foretage en anonym indberetning, behandler vi ikke personoplysninger om dig, idet vores whistleblowersystem ikke fører log over IP-adresse eller ID på det device, som du foretager indberetningen fra, ligesom whistleblowersystemet kun anvender nødvendige cookies. Hvis du ønsker at foretage en anonym indberetning, anbefaler vi, at du undlader at indgive indberetningen via vores netværk, IT-udstyr, telefoner, e-mailkonti eller øvrigt kommunikationsudstyr, som tilhører os. Nærværende privatlivspolitik er således alene relevant i de tilfælde, hvor du vælger at oplyse din identitet i forbindelse med indberetningen eller hvis du bliver nævnt i en indberetning foretaget af en anden, da vi i disse tilfælde vil behandle personoplysninger om dig i forbindelse med modtagelse og håndtering af indberetningen.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Vertica
DK26263573
info@vertica.dk
+4588886161

Behandling af personoplysninger

Whistleblowere: Hvis du har valgt at oplyse din identitet i forbindelse med din indberetning, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage en nærmere undersøgelse af det forhold, som indberetningen vedrører, fortage efterfølgende sagsbehandling af indberetningen og sikre dokumentation af hændelsesforløbet i forbindelse med indberetningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger ifm. whistleblowerindberetninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 9. Hvis du sender os følsomme personoplysninger, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g

Personer der er whistleblowet om

Hvis en anden person har lavet en indberetning som vedrører dig, vil vi behandle de oplysninger der er angivet i indberetningen.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage en nærmere undersøgelse af det forhold, som indberetningen vedrører, fortage efterfølgende sagsbehandling af indberetningen og sikre dokumentation af hændelsesforløbet i forbindelse med indberetningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige personoplysninger ifm. whistleblowerindberetninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse), jf. lov om beskyttelse af whistleblowere § 9. Hvis du sender os følsomme personoplysninger, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos vores databehandlere, herunder den it-leverandør der administrerer og hoster vores indberetningsløsning (Blanner Compliance ApS).

Vi vil i videst muligt omfang holde dine personoplysninger fortrolige i forbindelse med en eventuel efterfølgende sagsbehandling af det indberettede forhold. Vi vil således alene videregive oplysning om din identitet i tilfælde hvor

  • sagsbehandling foretages af en ekstern rådgiver og videregivelse sker til denne eksterne rådgiver,
  • indberetningen resulterer i en politiundersøgelse og videregivelse sker til politiet,
  • videregivelse er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller
  • du giver udtrykkeligt samtykke til, at vi kan videregive oplysninger om din identitet.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger når behandlingen af disse vurderes ikke at være nødvendig for at varetage vores forpligtelser i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere og anden relevant særlovgivning, der har betydning for den enkelte indberetning. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse.

Vi vil opbevare dine personoplysninger på sagen, så længe sagsbehandlingen af den pågældende indberetning står på, ligesom vi vil opbevare oplysningerne, så længe vi er forpligtede til at sikre dokumentation for sagens behandling og udfald.

Din rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du gøre dette ved at kontakte os via kontaktoplysningerne øverst.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at anmode om at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har ret til at anmode om at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at anmode om at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode om at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger pga. din særlige personlige situation.

Klage til Datatilsynet

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herom på www.datatilsynet.dk.